Bejelentkezés Bejelentkezés | Regisztráció KeresésKeresés KeresésVendégkönyv Írjon nekünkÍrjon nekünk RSSRSS Legyen a kezdőlapomLegyen a kezdőlapom KedvencekhezKedvencekhez
24. óra
Létkérdések
Otthon
Kultúra
Bibliai rejtélyek
Életmód
Tallózó
Zöldsarok
Receptek
 
Itt vagyok: Főoldal » Cikkek » Létkérdések » Mohamed vagy Jézus?

Mohamed vagy Jézus?

Az Iszlám Egyház magyarországi vezetőjével, a palesztin származású dr. Saleh Tayseerrel beszélgetünk. Kedves, közvetlen, barátságos lénye mindjárt tegeződésre késztet, melyet örömmel fogad.
Létkérdések 2009. december 07., hétfő 10:08
Betűméret növelése Betűméret csökkentése Szóljon hozzá Cikk küldése e-mailben Nyomtatás Iratkozzon fel RSS szolgáltatásunkra

A Korán a Biblia helyreigazítása?

– Az iszlám vallás az időszámításunk utáni VII. században jött létre az arab félszigeten. Miben hozott mást, vagy adott többletet a Mohamed próféta által alapított vallás a kereszténységhez képest? Hiszen a Korán alapvetően egyes bibliai történetek átíratából, az arab nomád népek hiedelemvilágából és Mohamed látomásaiból, mondásaiból állt össze.

– A Korán három csoportba foglalja az emberi lét alapvető problémáját, és felvállalja, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja. A legelső az ember és Isten kapcsolatának kérdésköre, a második az emberek egymáshoz való viszonya, és a harmadik az embernek önmagához való viszonya. Az emberek nincsenek tisztában Isten személyével. Zűrzavar van a fejekben.

– A Biblia éppen azért íródott, hogy az ember – a tapasztalatokon és a bennünket körülvevő teremtett világban felismerhető isteni kézjegyeken túl – világos ismereteket kapjon a számunkra sokszor titokzatosnak, megfoghatatlannak tűnő mindenható Isten lényéről. Jézus, akit az Atya fiaként mutat be, azért született meg kétezer évvel ezelőtt emberként, hogy kézzelfogható közelségbe hozza számunkra az Atya jellemét. „Aki látott engem, látta az Atyát” – mondja János apostol (14,6).
Ha a Bibliát is befogadja az iszlám, mi szükség van a Koránra?


– A Korán a Biblia helyreigazítása, kiegészítése, ami Jézus, a nagy tanító halála után íródott. Nem is maga írta le, hanem a tanítványai írták le azokat, amiket láttak, hallottak tőle. A Biblia emberi kéz munkája, zsinatok, hagyományok hozzátettek, ezért van annyi keresztény Biblia. Miért tartalmaz mást a katolikus Biblia, mint a protestáns? A Koránt Isten őrzi, és ebben nem változott semmi.
– Nem gondolom, hogy a Bibliát helyre kellene igazítani. A Szentírás 66 iratával tökéletesen egységes és zárt összefüggő gondolatrendszert alkot. Ezek az Írások egytől-egyig sértetlenül maradtak fenn a századok során, amihez az 1947-ben, Kumránban talált úgynevezett holt-tengeri tekercsek is bizonyítékul szolgálnak. És persze ez sem véletlen, hiszen a Biblia szerint (Ésaiás könyve 34,16) maga Isten gondoskodott ezek hiánytalan és torzulásmentes fennmaradásáért. Az egyházi zsinatok és hagyományok az elmúlt századok során időnként „el-el mentek” a Biblia mellett, azonban csak egyszer fordult elő – az ellenreformáció korában –, a tridenti zsinaton (1545–1563), hogy hozzátettek néhány apokrif iratot az egyébként a IV. században az egyház által is elfogadott véglegesen lezárult Bibliához. Azonban a legtöbb Bibliát már a XVIII. század óta az említett apokrif iratok nélkül adják ki egészen napjainkig.

 
Ki volt Jézus a Korán szerint?

– Vajon Mohamed miben kívánta kiegészíteni, helyreigazítani a Bibliát?

– A mi hitünk szerint Jézusnak nem volt ideje befejezni a küldetését, ezért kellett jönnie Mohamednek. Az iszlám küldetése, hogy helyreállítsa az Isten fogalmát. Isten nem három személy, nem kapzsi, nem fukar, nincs fia. A Korán szerint Jézus Isten csodája, nem a fia. Ő csak kivitelezte Isten akaratát. Isten csak egy van, aki önmagában létezik, és nincs születése. Minden tőle függ, ő nem függ semmitől. Igazságos-e az az Isten, aki mást von felelősségre az én bűnömért? Isten önfeláldozása nem pozitív tulajdonság. Szerinted nem kegyetlen az az Isten, aki elnézi, hogy a fia a legkellemetlenebb halállal haljon meg?

– Éppen ebben van a szeretet… Isten magát bünteti meg az ellene lázadó ember helyett – csakhogy a bizalmunkat újra megnyerje.

– A 3. szúra úgy mondja: mintha keresztre feszítették volna Jézust. Vagyis nem őt, hanem a hasonmását feszítették meg a Golgotán. Jézus halálának nem volt jelentősége – ember nem fizethet más emberért.

– Nincs abban valami ellentmondás, hogy az iszlám elfogadja Jézus isteni születését?

– A zsidók eltávolodtak Istentől. Materializálódott a vallásuk. Különleges eseményre volt szükség, hogy észhez térjenek. A szeplőtelen fogantatás olyan volt, amit emberi ésszel nem tudtak felfogni és megmagyarázni.

– Ha Jézus „Isten csodájaként” született – ahogy mondtad –, akkor szerinted Jézusnak miért kellett valóságos emberként megjelennie?

– Istennek az volt a célja Jézussal, hogy észhez térítse az eltávolodott zsidókat. De Ő is csak egy teremtmény volt.

– Véleményem szerint ez azért egy kissé összetettebb választ igényel. Jézusnak emberi testben, de isteni képességekkel és hatalommal nem jelenthetett volna problémát tökéletes életet élni. Az Írások szerint azonban Jézus földi életében az isteni hatalmát letette (Filippi levél 2,6–8), és ugyanolyan gyenge, mindenben megkísérthető (Zsidókhoz írt levél 4,15) emberi természetet vett magára, amilyennel mi élünk. Krisztus a mi önzésre hajló természetünkben győzött minden kísértés felett. Ez óriási örömhír az ember számára, mivel ez ad reménységet és lehetőséget minden embernek, hogy a Jézusban való hit által győzhet rossz tulajdonságai felett. Krisztus tehát nemcsak egy soha el nem érhető isteni eszménykép, hanem valóságos, élő példakép azok számára, akik szabadulni szeretnének minden jellemhibájukból. És akkor még keresztáldozatáról nem is beszéltünk…


Mi az, hogy bűn?


– Szerinted nem a bűn az alapvető probléma minden ember életében?

– Szerintünk a bűnnek két típusa van: amikor Isten ellen követem el, és amikor emberek ellen. Például ha nem adományozok, szidom Istent, vagy valótlant állítok róla, bálványimádó vagyok, akkor eltorzítom Allahot, aki egyedül való, örökkévaló és tökéletes.

– Vagyis ha egy keresztény azt állítja, hogy Isten három személy, és Jézus a fia, már bűnt követ el?

– Persze. Valótlant állítani Istenről bűn. Csak annyit állíthatok róla, amennyit kijelentett.

– A Biblia szerint Isten egy, mégis három személy! Ez miért lenne bűn? Pusztán, mert másként látnak, gondolkodnak erről a keresztények, ez attól még nem bűn!

– Azért bűn, mert minden más probléma abból indul ki, hogy nem – vagy félreismerjük Istent.

– Ez valóban így van. De sajnos ez is inkább a bűn következménye, mint oka. A Biblia szerint a bűn egy univerzális, minden embert közelről, szíve mélyéig érintő probléma.

– Mit értesz az alatt, hogy a bűn univerzális probléma?

– A Szentírás a bűnt „törvénytelenségnek” nevezi (János I. levele 4,3). De hogy ezt a fogalmat meghatározhassuk, tudnunk kell, mi a törvény. „A törvény betöltése a szeretet” – mondja Pál apostol (Római levél 13,10). Tehát minden, ami a szeretettel ellentétes: bűn. Kissé egyszerűbben fogalmazva: önzés. Életünk, földünk alapproblémája tehát az egymás ellen feszülő „milljom érdek” – hogy Petőfi szavaival éljek –, az énközpontúság, az önzés, amire születésétől fogva minden ember hajlamos. Pontosabban erre Ádám óta genetikailag kódolva vagyunk. Ebből kiszabadítani isteni bölcsességet, szeretetet, erkölcsi erőt, türelmet igénylő feladat. Ezért volt szükség Jézus keresztáldozatára. A Korán milyen szabadulási „útvonalat” kínál?

– A Korán első mondata: „Isten, óvjál engem az Ördögtől.” Ha akarsz szabadulni az Ördögtől, kövesd Allah utasításait. Az első lépés: hagyjam abba a bűnt. Ismerjem be, és ígérjem meg, hogy többé nem esem bele. A második lépés: bocsánatot kell kérnem attól az embertársamtól is, aki ellen elkövettem a rosszat, majd Allahtól. Ha bocsánatot kérek Allahtól, nem kerülök a pokolra, mert szeretetalapon megbocsát. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem létezik többé a bűn. A rossz cselekedetet a jó cselekedet eltörli, például ha segítek valakinek. Isten az ítéletben összeveti őket: ha a jó cselekedeteimből volt több, a mennybe juthatok, ha a rosszból, a pokolra kerülhetek. A harmadik: egy muszlim hívő nem tehet akármit magával. Nem ehet és nem ihat bármit. Alapelvünk: a szabadságod addig tart, amíg nem sérted mások szabadságát.

– Allah milyen erkölcsi alapon bocsáthatja meg a bűnt?

– Azon az alapon, hogy Ő az egyedül igaz Isten.

– Voltaire is azt mondta: Isten mestersége a megbocsátás. Ez nagyon sekélyes felfogás Istenről és megbocsátásáról. Ugyanis Isten erkölcsi rendjében egyetlen bűn sem maradhat büntetlenül. Isten csak azon az erkölcsi háttéren bocsáthat meg, hogy Ő a vétkező jogos büntetését magára vállalja. Magát bünteti meg a bűnös helyett. Így az igazságossága sem sérülhet.

– És ezt hogyan tudja megtenni?

– Az Ószövetségben Isten részletes leírást adott, és gyakorlati szertartást rendelt el a bűnrendezésre. Ezt mutatja be az ószövetségi áldozati rendszer, melyet Mózes III. és IV. könyvében olvashatunk. Ha egy izraelita vétkezett, el kellett mennie a templomba, és ott véres áldozatot kellett bemutatnia bűnéért. Ez azt fejezte ki, hogy minden bűn halálhoz vezet, valakinek – végső következményében – halált okoz. „A bűn zsoldja a halál” – mondja Pál apostol (Római levél 6,23). Az áldozati bárány halála – amit a bűnt elkövető izraelitának magának kellet leölnie – azt fejezte ki, hogy megbánta bűnét, és bízik abban, hogy saját vétkeiért nem neki kell meghalnia… Ez a szertartás egy helyettesre mutatott előre: az ártatlan
Bárány halálára. „Íme az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit” – ismerte fel Keresztelő János a Jordán partján Jézus Krisztusban a rég várt szabadítót. A Biblia Istene egyszülött Fiát adta áldozatul azért, hogy az igazság sértetlensége mellett, megbocsáthasson az embernek. Ez sokkal nagyobb áldozat, mint ha magát áldozta volna fel, hiszen egy szülő is inkább mindenre kész lenne, mintsem hogy a gyermekét lássa ártatlanul szenvedni. A Biblia szerint az igaz Isten legfőbb tulajdonsága, hogy egyszerre igazságos és kegyelmes. Igazságossága azt jelenti, hogy bűngyűlölő, és a bűnt nem hagyja büntetlenül, miközben irgalmassága abban nyilvánul meg, hogy a bűnös embert szereti, és bűnei következményeit, azok jogos büntetését magára vállalja, illetve Fiára „terheli”. Így valósulhat csak meg, hogy Istent nem érheti vád a bűnök miatti elnézéssel, és így szabadulhat fel az ember is a bűnei miatti jogos büntetés félelme alól. Mivel „a bűn zsoldja (fizetsége) halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet” (Római levél 5,23). Ha komolyan vesszük, hogy minden szeretetlenség bűn, ami halált okoz, akkor valóban értékelni tudjuk Jézus áldozatát, hiszen hányszor és hányszor vagyunk szeretetlenek embertársainkhoz, és mégsem halunk meg. A Biblia azt mondja, hogy „mindaz, aki gyűlöli az ő atyjafiát, embergyilkos az” (János I. levele 3,15). A Szentírás csak két kategóriát, fogalmat ismer: gyűlöletet és szeretetet. A kettő között nincsenek átmenetek, fokozatok. Allah szeretete miben ragadható meg?


– Először megfordítanám a kérdést. Az én szeretetem miben ragadható meg? Az engedelmességben. Én teremtmény vagyok. A létezésemnek kezdete és vége van. Az „iszlám” szó is azt jelenti, hogy Isten akaratának alávetem magamat. A mi feladatunk Allahnak engedelmeskedni szeretettel és alávetettséggel. A keresztény csak akkor engedelmeskedik, amikor lejön hozzá Isten a földre? Allah szeretete abban is megragadható, hogy nem büntet, míg nem figyelmeztetett a próféták által, és azonnal megbocsát, ha bocsánatot kérünk. Ha bűnt követünk el, sohase veszítsük el a reményt: Allah megbocsát mindenkinek, akinek akar. Ő a szíveket nézi. Tudja, hogy gyengék vagyunk. Ő mindig megsegít, de nem mindig vesszük észre. Ennek szemléltetése végett hadd mondjak el egy kis történetet. A folyó áradásakor fejvesztve menekülnek az emberek. Csak egy pap marad hátra az egyik segédjével. „Atyám, jön az árvíz, jöjjön velem!” – kérleli a kispap. „Nem mehetek, meg van írva, az Atya fog segítségemre jönni.” Az életét mentve magára hagyja a férfi. Hamarosan egy hajó közelít a bajbajutott szerzeteshez. „Jöjjön, atyám, szálljon fel a hajóra!” – kérleli a csónakos. „Ó, nem, engem majd az Atya megsegít!” – hárítja el a mentőövet ismét. Rövid időn belül feltűnik egy helikopter is, leeresztenek róla egy kötelet, de a pap rá sem akar nézni. A pap meghal. Másnap a mennyben kérdi az Atyát: „Istenem, hát miért nem segítettél?” „Küldtem hozzád egy szerzetest, egy hajót és egy helikoptert” – hangzik a válasz.
Létkérdések 2009. december 07., hétfő 10:08
Cikk küldése e-mailben Nyomtatás Iratkozzon fel RSS szolgáltatásunkra
Ossza meg ismerőseivel!
Kövessen minket a Facebookon és a Twitteren is!
Aktuális számunk
Megjelenés
október
10-én.
A tartalomból:
Nyitott Szemmel Mediációs Műhely
Fizessen elő magazinunkra!
Válassza ki az előfizetés időtartamát
és kattintson a Tovább gombra.
Éves
4000 Ft (postaköltséggel)
Féléves
2000 Ft (postaköltséggel)
valamint
Tekintse meg a Nyitott Szemmel magazin digitális változatát is! Az első két szám INGYENES!
Nyitott Szemmel kiadványok
Programajánló
A 2011. évi személyi jövedelemadók 1%-ából 2012-ben 131.678 Ft-ot utalt ki a NAV az Élj Inkább Alapítvány számára. Az Önök által felajánlott összeget a Nyitott Szemmel magazin nyomdaköltségére fordítottuk.
Köszönjük, hogy 1%-os felajánlásaikkal támogatták célkitűzéseinket, és 2014-ben ismét bizalmat szavaztak számunkra.
Bezár
Cikk küldése e-mailben
Mohamed vagy Jézus?

Kinek (e-mail cím):
Kitől (név):
Kitől (e-mail cím):
 
Küldés
 
 
Copyright © 2008-2019 Nyitott Szemmel Online. Minden jog fenntartva
 

Bezár
Bejelentkezés

Felhasználónév


Jelszó

Elfelejtette a jelszavát? Kattintson ide.

Belépés
Bezár
Keresés a cikkekben

Írja be a keresendő kifejezést. Több szót is megadhat szóközzel elválasztva.Keresés